Come to the dark side (of the cosmos)

Come to the dark side (of the cosmos).

Advertisements

1. – 2. klassi matemaatikast.

2 tüüpülesannet, nende lahendustele viitamine.
1. Kiirrongi, kiirus u olgu 5; reisirongi, kiirus a olgu 4 või 3. //Või nendega jaguvad arvud! – lahendite täisarvulisuse tarbeks! – kui “egiptuse kolmnurga” küljed.//
Liikumisteisendus: f/ut/ , Galilei teisendusena – kiiruse a sihil, niikui inertsiaal-ruumi kiirus Meie-Vaatleja jaoks;
Sündmustevahelise intervalli jäävuse saame pöördfunktsioonide g/s/ rakendamisega: g/f/ut//.
NB! Funktsioonid f ja g – EI OLE /ainult/ algebralised seosed!?
2. Mistahes läbimõõduga C ringjoone “pikendamisel” mingi suuruse / näit. 1m/ võrra – pikeneb raadius ca’ 1/6 võrra.
Nuputamiseks: kasuta näiteks Maa ümbermõõtu 40 000 km!

Relativismist – relatiivses liikumises.

Terminoloogiline sasipundar (mistahes keeles!) mõistete “relatiivne” ja “relativistlik” vahel – viib pahatahti eksitavaisse eeldusisse, nagu saaks suhtelist liikumist seostada/teisendada “ainult valguse kiirusega c võrreldavatel kiirustel”?! Füüsikaliselt võib see ju (mingis mudelis) toimida, kuid matemaatika ei luba sellist “ebamäärasust”!
/Tõsi, olen siiani ka ise jätnud selle täpsemalt lahtimõtestamata – “lootes” vist “võrreldavuse obligatoorsusele” – intuitiivses arutluses. Sellega jõudsin Paul Kardi teoses seosteni (33.9) ja (33.10) – mis annavad “kindluse, et piirnurk a´eksisteerib ja on väiksem kui 90 kraadi, nii et w´= w. See ON tõsi, kuid vajab nii keelelist kui algebralist täpsustust!/
Vaatleme P.K. arutlust, lk.141. seosega (33.3), mille kirjutame järjestikuselt:
{r = ct; x = ctcosa; y = ctsina;}
{r´= f(ct) = ct(1 – (v/c)cosa); (x´- pole oluline); y´= (ct)k;}.  … ((1*))
Saamegi seose/kriteeriumi (33.3) kujul: f(ct) = y´. … ((2*)) … (?)
Kirjutame “välja”: (ct)(1 – (v/c)cosa) = (ct)(sina)k; … (?)
Kauguse r = ct “mõõtesignaali kiirusest c SÕLTUMATUS” tulenebki nüüd suuruse (ct) kaotamisest: (1 – (v/c)cosa) = k(sina); … ((2*)´) … (?)
VALIME : cosa = v/c, ja leiame, et kriteerium (33.3) on täpselt täidetud: 1 – (cosa)^2 = sina(sina);
(sina)^2 = (sina)^2; m.o.t.t.
……………………
Huvilised võivad proovida: mõõtes kauguse (ct) kiirusega v võrreldava kiirusega u! Kogu eelnev arutlus kehtib!
Seega:
Relativistlikuks nimetame Signaaliga u võrreldavat kiirust v, kui Vaatleja mõõdab Aegruumi signaaliga u – ja Cartesiuse ristkoordinaadistikku on võimalik orienteerida selliselt, et cosa = v/u.